Wie Rust, Roest niet: Mentale Fundatie. #6 Vitaliserend Leiderschap

klik voor PDF >>

of lees het hele artikel hieronder

Serie Vitaliserend Leiderschap #6

Executive Summary

Door de ontdekking van de neuro-plasticiteit van de hersenen – de fysieke aanpasbaarheid van het brein door onze mentale activiteit – zijn we ons bewust geworden van onze mogelijkheden en verantwoordelijkheid.

We kunnen onze geest inzetten om ons brein te vormen. Wat we ook denken, doen of voelen – het heeft een effect op ons brein en de verbindingen die ontstaan. Met respect omgaan met dit vermogen betekent aandacht geven aan oefening, rust en voeding.

TIPS OM MENTALE VITALITEIT TE VERSTERKEN:Lez als PDF >

1. Breinvermoeiers beperken:

negatieve attitude, taakwisseling, continu online, zonder pauze, te weinig slaap, afleidingen.

2. Breinvriendelijke gewoontes versterken:focus om taak af te maken; rusten om informatie en inzichten te ordenen; afstand nemen van digitale tools om denkkracht te benutten.

3. Brein trainen als onderdeel van het lichaam: beweging brengt meer zuurstof en voeding.

GEESTKRACHT VERGROTEN

Eén van de wetenschappelijk meest onderbouwde methodes om dit te doen is mindfulness. Het is een eenvoudige aanpak met focus op actief leven: de actu- aliteit verbinden met verleden en toekomst zonder het verleden te herkauwen of te piekeren over de toekomst. Zo verzachten we de impulsiviteit van oudere hersen- structuren en gunnen we tijd aan bedachtzaamheid van de nieuwere hersenen. Dit gebeurt heel eenvoudig door aandacht te geven aan de ervaringen van geest en lichaam en door attentie voor zintuigelijke ervarin- gen. Daardoor kunnen we onze constructieve mentale talenten beter benutten, zoals reflecteren, analyseren, kansen en valkuilen opsporen, nieuwe combinaties bedenken – kortom het genererend en creatief vermo- gen van het brein.

BREINCOMPUTER

De analogie tussen de productie van machines en van de ‘brein-computer’ is begrensd. Ons brein heeft voor hogere productiviteit vaker rust nodig. Bovendien kan het zich zelf overstijgen omdat het zich ontwikkelt gerelateerd aan uitdagende stimulans. Voor leiding- gevenden betekent dit onderkennen dat de cognitieve productiviteit stijgt door hersteltijd en intellectuele aanmoediging. Wat is de juiste maat van rust en prik- kel? Dit is eenvoudig wanneer een individu binnen het eigen optimum presteert zonder uitputting of verveling. De ambitie om de grenzen van het eigen optimum con- tinu te verleggen is daarmee het best gediend, namelijk biologisch ondersteund door dopamine en serotonine, stoffen die gedrevenheid respectievelijk veiligheidsge- voel ondersteunen.

MENTALE VERMOEIDHEID

Mentale vermoeidheid is het gevolg van overactivi- teit van de hersenen. Lang doorwerken zonder pauze wordt soms opgevat als een uiting van betrokkenheid. Uw hersenen raken echter uitgeput en uw resultaten nemen af: overdrive eist een tol. Onderzoek toont aan dat mentale vermoeidheid resulteert in een onver- mogen om zich te concentreren en een toename van fouten die niet tot leren bijdragen. Deze symptomen kunnen zich verder ontwikkelen tot irritatie, stress of terneergeslagenheid. Wat meer is, mentale vermoeid- heid van een teamlid is besmettelijk voor het hele team. Leidinggevenden zullen deze schade willen voorkomen door een stijl te benadrukken van inspanning en ontspanning ter optimalisatie van mentale prestaties.

TEVEEL & TE WEINIG

De belangrijkste veroorzaker van het verminderen van het mentale vermogen is het gebrek aan herstel. Wie met plezier stevig doorwerkt aan een taak raakt prettig vermoeid en kan dit compenseren door pauze. Afleidingen van de gekozen taak zijn een tweede ener- giebandiet: wanneer de zin in de taak onder druk komt of men zich verveelt, zijn afleidingen welkom zoals switchen naar een minder belangrijke taak, frustratie-eten, gaming, sociale media, etc. Verveling kan nog meer energie kosten dan te lang doorzetten. Inzicht in de attentiespanne is dus uitermate belangrijk voor u erstel van interesse in de taak door rust en reflectie. 14 minuten hersteltijd brengen al rond 40% verbetering van concentratie en goesting.

ENERGIEVRETERS

Voortdurend de spil zijn in een netwerk van potenti- ele onderbrekingen biedt de illusie van crisisbeheersing en de opwinding belangrijk te zijn. We denken dat we productief zijn terwijl we feitelijk vooral druk doende zijn en onszelf extra werk geven door constante onder- breking en omschakeling. Elke onderbreking van een taak ten gunste van een andere kost energie. De erva- ring van schaarste aan tijd is juist dé reden waarom we moeten concentreren op een ding tegelijk. Zoals effici- entie ten onrechte wordt toegeschreven aan multitas- king, zo blijkt voortdurende onderbreking van taken een vals gevoel van urgentie te veroorzaken. In ‘The Age of Absurdity’ heeft Michael Foley voorbeelden verza- meld hoe mentale vermoeidheid chronisch wordt wan- neer we gehecht raken aan de sensatie van ‘veel tegelijk’, leidend tot mentale zwakte of uitputting: voor onze her- senen betekent veelheid een extreme eis.

SAMEN ON TASK

Het mentale aspect van vitaliteit komt tot uitdrukking in een gezonde sterke geest die de uitdagingen en kan- sen van het leven constructief kan benutten zonder uitputting. Aandachtig zijn is de voedingsbron daar- voor. In een vitaliteitsprogramma staan manieren cen- traal om de geest aandachtig en ‘on task’ te houden. Daarbij gebruiken we de nieuwste inzichten over hoe het brein functioneert en hoe de geest optimaal pres- teert. Vitaliserend leiderschap betekent richting geven aan de synergie tussen individuele en collectieve aan- dacht voor het versterken van de mentale vitaliteit.

Susan Sontag verwoordde het zo: “Pay attention. It’s all about paying attention. Attention is vitality. It con-nects you with others. It makes you eager. Stay eager.”

-------

Katharina Mullen van BeVital.eu zet zich in voor vitale organisaties en vitale mensen :

de gezonde weg naar samen duurzaam presteren én gelukkig leven.

Het hele digitale CxO Magazine no. 152 lezen?

Klik hier >>>

Featured Posts

Request a Complimentary Talk

Learn how BeVital can benefit your company with an 18-min talk

and Q&A session,

at your location.