Vitaliserende Organisatiecultuur - Het Antwoord op VUCA | #10 Vitaliserend Leiderschap.

PDF-versie downloaden

________________________

Executive Summary

We raken eraan gewend: business as usual is in een stroomversnelling gekomen die ons steeds sneller oplossingen levert die technologisch superieur zijn: beter, veiliger, goedkoper.

Voor mensen zijn snelle veranderingen, economische onrust, onzekerheid en ambiguïteit echter ook energiebandieten.

Veerkrachtiger worden is dus cruciaal.

Werkomgevingen die mensen aanmoedigen om te zorgen voor hun fysieke, mentale, emotionele en interactionele energiebronnen, zijn daarvoor essentieel.

________________________

VEERKRACHT

Veeleisende omstandigheden zijn een feit van ons leven. Meer veerkracht maakt het verschil om niet overweldigd te geraken door VUCA, het begrip waar- mee actuele bedrijfsomgevingen worden beschreven (vluchtig, onzeker, complex en ambivalent). Agility wordt gezien als de tegenhanger. Hoe blijft u voldoende flexibel, aanpasbaar, veerkrachtig óf hoe wordt u het: individueel en collectief? Hoe zorgt u als leidinggeven- de dat ook uw team en uw organisatie agile worden? Hoe creëert u een vitaliserende organisatiecultuur?

ORGANISATIECULTUUR

De invloed die mensen binnen een collectief op elkaar hebben is enorm, zowel negatief als positief. Cultuur is veel meer dan een mission statement of een lijst van waarden die men nastreeft. MIT-professor Edgar Schein, pionier rond bedrijfsculturen, definieert orga- nisatiecultuur als “het typische, gewone gedrag en de mentaliteit die een bepaalde organisatie karakterise- ren. De 'manier waarop we dingen hier doen' is hoe we handelen, praten en beslissingen te nemen, vaak zon- der bewust na te denken. Ze is gebaseerd op gewoonten en mentaliteit en op de overtuigingen en waarden die mensen belangrijk vinden. Het effectief functioneren van ieder mens en iedere maatschappij is volledig ge- grond op cultuur.”

ENERGIEBRON

Idealiter is de cultuur een energiebron voor het func- tioneren van mensen, daartoe is het belangrijk te on-

derkennen wat functioneel is en wat verouderd. ‘Is dit waar?’ is de cruciale vraag om de bedrijfscultuur te kennen en actueel te houden zodat men blijft vertrou- wen op haar vitaliserende kracht. Een vitaliserende or- ganisatiecultuur ontwikkel je samen, waarbij leiding- gevenden voorwaarden op collectief niveau kunnen scheppen. Elkaar stimuleren om te zorgen voor ener- giereserves en veerkracht ligt in ieders vermogen: een- voudig het voorbeeld geven van een heilzaam ritme van inspanning en ontspanning, simpel aandacht heb- ben voor een collega die zich uitput of iemand met een knipoog uitnodigen balans te vinden zijn voldoende. In zo’n organisatiecultuur stimuleert men elkaar op alle niveaus: ‘Verzorg je goed!’

WAKE-UP CALL

In de negentiger jaren verscheen ‘werknemers-en- gagement’ als antwoord op lage productiviteit en im- plementeerden bedrijven beloningsprogramma’s om engagement te versterken. Maar het concept bleef en blijft betwist; (1) omdat niet duidelijk is of engagement de oorzaak is van hogere effectiviteit of het gevolg; en (2) omdat onbeslist is of de programma’s echt bijdra- gen tot engagement. Immers, ondanks substantiële investeringen blijkt wereldwijd slechts 35% van de werkenden geëngageerd. (Deloitte; Gallup; Towers Watson; e.a.)

“Onze data suggereren dat bedrijven op een omslag- punt staan aangaande hun vermogen om mensen duur- zaam geëngageerd te houden: beloningsprogramma’s zijn niet voldoende,” stelt Ravin Jesuthasan, hoofd- onderzoeker van de Towers Watson Global Work- force-studie. Hij verbreedt de aanpak naar ‘duurzaam engagement’ gedefinieerd door drie kernelementen: betrokken zijn, ondersteund en energiek. ‘Betrokken zijn’ blijkt uit de vrijwillige inzet voor het behalen van werkdoelen. ‘Zich ondersteund voelen’ blijkt uit een werkomgeving die productiviteit bevordert. ‘Energiek zijn’ blijkt uit een werkervaring die vitaliteit bevordert. Dit is een fundamenteel andere aanpak dan - vermeend - engagement belonen; de nadruk ligt in zijn aanpak op kenmerken van de organisatiecultuur.

HUMAN INTEREST

Een cultuur bevordert optimale productiviteit wan- neer iedereen díe zaken goed doet die op lange termijn waarde toevoegen en bevoegd is het eigen handelen daaraan te relateren. Bijvoorbeeld door telkens te vra- gen: ‘Is dit nodig?’ Dit vereist de ontwikkeling van een organisatiecultuur die vertrouwen, verantwoordelijk- heid en flexibiliteit aanmoedigt. HR en talent management onderkennen nu de urgen- tie voor het beschermen van energie en inzetbaarheid. Dit is geïnspireerd door uitputting van overbelaste managers en medewerkers en door de participatie van jongere generaties aan het arbeidsproces – met andere normen over work-life-balans. ‘Hoe gaat het – écht?’ is de kernvraag om aandachtig te kunnen zijn voor ener- giebandieten en om vroegtijdig te kunnen handelen.

NIEUWE NORMEN

De definitie van productiviteit is veranderd naar duurzame output realiseren met medewerkers - niet het maximale vergen. In combinatie met deze verschuiving zien we het besef van de gezamenlijke verantwoorde- lijkheid voor vitaliteit. Volgens Ravin Jesuthasan gaat het om (1) het omkeren van energiebandieten, zoals gebrek aan juiste tools, in energiebronnen, zoals echt faciliterende technologie; en (2) om een klimaat te scheppen waarin mensen durven te zorgen voor hun energie. ‘Wat heb je nodig?’ is hier de cruciale vraag zodat mensen hun energie niet verspillen aan niet-functionerende tools en procedures én aandacht geven aan hun persoonlijke vitaliteit. Aangezien de bedrijfscultuur ontstaat door de keuzes van mensen, hun relaties en gedrag kan een vitaliserende cultuur samen worden ontwikkeld. Het voorbeeld van leidinggevenden is cruciaal ter aanmoediging. ‘Doe je wat je zegt?’ is hier de cruciale vraag.

 

Katharina Mullen van BeVital.eu zet zich in voor vitale organisaties en vitale mensen :

de gezonde weg naar samen duurzaam presteren én gelukkig leven.

 

Featured Posts

Request a Complimentary Talk

Learn how BeVital can benefit your company with an 18-min talk

and Q&A session,

at your location.