Marc Michils - Authentiek Leiderschap: Geëngageerde samenwerki

“Voor mij start het beter maken van de wereld - de vooruitgang - vanuit verontwaardiging in combinatie met actie: Stéphane Hessel heeft het krachtig samengevat in zijn boeken ‘Indignez-vous!’ en ‘Engagez-vous!’. Dan ontstaat er een emotioneel bondgenootschap –

een netwerk van betrokkenen dat samen bergen kan verzetten.”

Lezen als PDF CxO 2014-05>>

Aan het woord is Marc Michils, Directeur van KOM OP TEGEN KANKER. “Leven zonder kanker” is de centrale emotie die alles wat we doen drijft: dáárom doen we dit allemaal! Uit onze verontwaardiging over kanker halen we de kracht om eraan te werken in een positieve en constructief militante stijl. Ook alle rationele aspecten – structuur, beleidsoverleg, concrete acties - oriënteren we op deze dra- gende emotie. Ze drijft onze inzet voor betere communi- catie met kankerpatiënten, voorkomen van armoede door kanker en vele andere acties.

RELEVANTE EMOTIE

Ik heb ervaren dat het delen van relevante emoties en de daarop gestoelde visie voor elke organisatie zeer belang- rijk is. Dan kan iedereen met fierheid de eigen activiteiten uitleggen gerelateerd aan de centrale emotie, bijvoorbeeld ‘wat ik doe is bijdragen aan het vermijden van kanker, het bestrijden ervan of het verzachten van de gevolgen van kanker’. Dus je moet de emotie kennen en voortdurend communiceren, voor mij is dit onderdeel van authentici- teit. Absoluut niet eenvoudig maar zeer zinvol om te voe- len hoe we bijdragen aan iets nuttigs. Ik geloof dat ratio leidt tot conclusies en emotie tot acties. Wie de veront-

waardiging ervaart over het nog steeds bestaan van kan- ker, ervaart ook de drive om er iets aan te doen. Door onze naam te veranderen van Vlaamse Liga naar ‘Kom op tegen kanker!’ zijn we meer één familie van samenwerkende onderzoekers, vrijwilligers en actievoerders geworden die deze emotie gebruikt als drager voor heel de organisatie. Vroeger was dit alleen een campagne-titel.

SEE-THROUGH-CEO

Authenticiteit betekent voor mij zo goed mogelijk jezelf zijn en iedereen zo goed mogelijk zichzelf te laten zijn. Niets is perfect en imperfectie kunnen dragen vind ik onderdeel van authenticiteit want ‘Best Practices’ kun- nen altijd nog beter. De ‘See-Through-CEO’ (Wired, 2007) beseft dat deze bescheidenheid bijdraagt aan een krachtige empathische organisatiecultuur. Luisteren, vra- gen, horen en de dialoog voeren zijn voor mij cruciaal om allen te betrekken bij het creëren van visie, beleid en acties. Met allen bedoel ik echt alle stakeholders: mede- werkers, patiënten, vrijwilligers en actievoerders zowel bottom-up als top-down. Aan openheid in communicatie koppel ik direct beslissingen en actie. We moeten vooruit gaan - niet blijven praten. Mensen geven ons geld opdat er iets gebeurt.

EMPATHIE

Naast gedrevenheid zit er in mijn engagement vooral ook enthousiasme voor dat waarmee ik bezig ben. Ik ‘word’ een beetje de organisatie waar(mee) ik werk. Ja, dat is empathie – de brug oversteken naar de mens, de klant, het project. Natuurlijk moet iets mij wel raken, anders komt het proces niet op gang. Eerst moet ik die kracht in mijzelf ontdekken, open blijven voor anderen en beschei- den zodat iedereen rondom ook kan bloeien. Dit moge- lijk maken is cruciaal. Als je daarin slaagt de brug over te steken, dus empathie te ervaren, dan gebeuren dingen vanzelf, dan overtuig je beter, dan voelt men dat je authen- tiek bent en dan ontstaat een bondgenootschap waarin je samen iets realiseert.

Featured Posts

Request a Complimentary Talk

Learn how BeVital can benefit your company with an 18-min talk

and Q&A session,

at your location.